SigiDoc

Gkoutzioukostas, Moniaros, 2009

A. E. Gkoutzioukostas, X. M. Moniaros, Η περιφερειακή διοικητική αναδιοργάνωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό Αʹ (527-565) : η περίπτωση της Quaestura Iustiniana Exercitus, Thessaloniki, 2009 (Εταιρεία βυζαντινών ερευνών 22).