SigiDoc

Jordanov, 1998

Iv. Jordanov, "Печати на византийски севасти от територията на България", Нумизматика и сфрагистика 5, 2, 1998, p. 6-49.

2