SigiDoc

Jordanov, Zhekova, coll. Shumen 2007

Iv. Jordanov, Zh. Zhekova, Catalogue of medieval seals at the Regional historical museum of Shumen, Shumen, Historical museum, 2007.

378