SigiDoc

Jordanov, 2010

Iv. Jordanov, "Byzantine lead seals from the village of Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria). 2", Studies in Byzantine Sigillography 10, 2010, p. 33-59.

46