SigiDoc

PBW 2016

M. J. Jeffreys, Prosopography of the Byzantine World, 2016, King's College London, 2017. Available at PBW 2016

Alexios 1
Alexios 20125
Bardas 20112
Basileios 129
Basileios 204
Georgios 20115
Herve 101
Ioannes 20159
Ioannes 352
Ioannes 405
Ioannes 497
Isaakios 1
Kyriakos 101
Landulf 20101
Leon 196
Leon 20277
Maria 20107
Maria 20108
Michael 20144
Michael 20427
Nikephoros 116
Nikephoros 151
Niketas 15002
Nikolaos 20274
Pankratios 20104
Robert 101
Romanos 102
Roussel 61
Theodoros 110
Theophilos 102
Theophilos 12101
Zacharias
Zacharias 15001